Modlitba pro příjezd papeže k Pražskému Jezulátku


Dědu komunisti nezlomili. Smál se v dece s nápisem:  

ARBEIT MACHT FREI 

Napsáno pro Noc básníků 28. srpna 2009 v Ospělově před první konfiskací výzkumnické farmy 18.8.2009. 

Na sv. Bastilu, 14. července 2009


 

 

Milý papeži.

Pomodli se s námi
Modlitbu
Svatého Jezulátka Pražského.
Dar pro tvůj příjezd do města Golemova.
Do města Jezulátek.
Do Prahy stověžaté.
Matky Marie. 2009.

Modlitba života.
Papeži Vatikánu.
Svatý otče. Oveček Ratzingera.
I Ježíše.

Pokorní i diví jako Bob Marley a Janis Joplin.
Radostní mistrem Lao´-c a Sidhártou.
Tančíme na U2 a modlíme se:
Za nás. Za Cikány. Araby. Utečence v Marseille.
Za nájem a nákup. Za Gangu. Za Zu. Za Turku.
Za Fidela Castra. Vězně svědomí. Za pokorné i divé.
Bratrům i sestrám pohled nezapřeme.
Vítáme Dalajlámu a otvíráme barmské královně domácí vězení.
Svá srdce.
Jaroslavu Moserovou. Anežku českou. Matku Terezu.
Upečeného Jeníka Palacha. Černouška. Cikánečku hořící.
Cikánečku spící bez lva, kytary a džbánu na poušti Moravy.

Jsme Evropané. Stará říše od Tasova.

Ba.
Češi.
Kopeme se do kotníků.
Se šrámem na duši.
Nevěřící.
Jeden druhému. Sami sobě.
Modlící se penězům a moci.
Modlící se nedůvěře.
Modlící se bohu lži.
Modlící se reklamně prázdnoty.

Svatý otče!
Pomodli se u Jezulátka za prezidenta Václava.
Ať odevzdá se Senátu a pravdě.
Ať odevzdá se víře.
Pomodli se za všechny muže Politiky.
Ať čestní jsou a upřímní
A srdcím milí
Jako Ženy.
Ať žijí v důstojnosti a kráse ducha.
Jako rytíři.
Ať mohou svobodně
Žít obklopeni bohatstvím přátel.
Ducha Blízkých
Ježíše
Třeba
I Právě.

My se modlíme. Řekla dvaticícedevětkrát poplivaná radostná pražská Jezulátka. A šla na Blanickou horu probudit 28. září 2009 rytíře sv. Václava.

Blaničtí rytíři! Jsme tady!
Pražská Jezulátka.
Václave!
Můžete dát pokyn!
Vstanou!
Z hory vystoupí!.
Na Řípu s Evou a Vaškem.
Bambule bijou bác.

Mejlův Velvet Bohemia Underground.
U Blanické hory. V hospodě Nad Viktorkou.
28. září 2009.

My žijeme v Praze.
To je tam.
Kde se zjeví.
Duch.
Sám.

Ivan Martin Jirous.
Pražské Jezulátko poplivané.
S Černouškem v prachu Staré říše.
Martin Luther.
King.
Hraje.
Naposled.

Mír v každé vesnici. Mír.
Dárfúru. Ospělovu. Guantanámu.
Jako hajzlpapír.
Mír se dává. Rozmotává.
Otevřeným srdcem
Na dlani
Člověka. I Syna I Dcery Člověka.

Pomodleme se
Každý svou modlitbou
Ticha a Síly.
Blaničtí rytíři!
Je těžká vlasti hodinka!

Modlíme za nás.
Za Palestince.
Za Židy.
Modlíme se za Indiány.
Z vrtulníků střílíme
Králíky Peru. TV WORLD.

Jsme probuzeni.
Jsme čilí.
Vidíme temnu karmu Pákistánu.
Vidíme Peru krve.
Vidíme Texas.
Sibiř.

Vidíme:
Doors.
Wall.
WTC.
Zahrajte.
Nad hrobem.
ETC!

Václave!
Jsme zde.
Jezulátka!
S holou prdelkou.
Heřmánkem voňavým.
Pivem.
Rmenem.

Vyšli z Blanické hory.
A šli a volali a šli až k Adventu
S Královnou koloběžkou první
K Císaři
Co nemá šaty. 

Do zahrad Getsemanských spát jako dudci. 

 A Prayer for the Arrival of Pope to the Prague Infant Jesus


My grandpa, no they did not break him down. The communists! He was having a laugh covered in the sheets where it said:
ARBEIT MACHT FREI 

This poem was written for the All-poets Night that took place on 28th August 2009 in Ospělov, some days before the first cannabis confiscation on my research farm, the 18th August 2009.
On the Bastille Day 14th July 2009.


Dear Pope.
Pray with us
A Prayer of Saint Infant Jesus of Prague.
A Gift towards your Arrival to Golem’s City.
To the City of Jesuses, the Infants’.
To Prague, the Hundred-towered. 
Mother Mary. 2009.
The Prayer of Life.
Pope to Vatican.
(Pope, the Vaticanian).  x
Holy Father. Of the Sheep of Ratzinger’s.
And Jesus.

Humble and savage like Bob Marley and Janis Joplin.
Joyful by master Lao’-c and Sidhárta.
We dance to U2 and pray:
For us. For Gypsies. Arabs. Refugees in Marseille.
For rent and for purchase. For Ganga. For Zuzana. For Turku.
For Fidel Castro. The Prisoners of Conscience. For the humble and for the savage.
To brothers and sisters – oh yes we want to look them in the eye.
We welcome Dalailama and we open the home prison to the queen of Barma.
Our Hearts.
Jaroslava Moserova. Agnes, the Bohemian. Mother Theresa.
Baked Jan Palach. The Blackie boy. Little Gipsie girl burning.
Little Gipsie sleeping without a lion, a guitar, a jar, on the desert of Moravia.

We are Europeans. The Old Empire from Tasov.

Yes.
The Czechs.
We kick each other to our ankles.
Wounded Souls.
Unbelievers.
To each other. To oneself.
Praying to money and power.
Praying to mistrust.
Praying to god of lie.
Praying to advert on emptiness.

Holy Father!
Please pray facing the Infant Jesus, for president Václav.
To resign to Senat and truth.
To enter faith.
Please pray for all the men in Politics.
Let them be decent and honest
And agreeable to our hearts
Like Women.
Let them live in dignity and beauty of the Spirit.
Like knights.
Let them freely
Live surrounded by the wealth of friends.
The Spirit of the Close
Jesus
Why not
Quite that.

And We are praying. The twothousantandninetimes spitted-on joyful Infant Jesuses, that’s what they said.

And They went to the Mountain of Blaník go wake up the St. Wenceslaus knights on the September of 28th. 2009. 
The Knights of Blaník! We are here!
The Infant Jesuses.
Vaclav! Wenceslaus!
You can utter the Order!
They Will arise!
From the Mountain!
... On Říp, with Eva and Vašek.
The pompoms strike bam-ba”.
Mejla’s Velvet Bohemia Underground.
By Blaník Mountain. In Nad Viktorkou (pub).
September the 28th. 2009.

We live in Prague.
That is there.
Where will appear.
Spirit.
Alone.

Ivan Martin Jirous.
Prague’s spitted-on Infant Jesus.
With Little Blackie in the dusts of the Old Empire.
Martin Luther.
King.
He plays.
For the last Time.

Peace in every Village. Peace.
To Dárfúr. Ospělov. Guantanámo.
Just like toilet paper.
The Peace it gives. Unfolds.
By the open Heart
Displayed
Human. | Son | Daughters of HuMan.
Let us pray
Every one their own prayer
Of Silence and of Strenght.
The Knights of Blaník!
It’s hard! the Hour of the Land!
We are praying for Us.
For Palestinians.
For Jews.
We are praying for the Indigenous.
From the helicopter we shoot
The rabbits of Peru. TV WORLD.

We are awake.
We are vital.
We see the dark karma of Pakistan.
We see the whole Peru of blood.
We see Texas.
Siberia.

Wanow We See:

The Doors.
The Wall.
The WTC.
Please play!
Above the Grave.
ETC!

Václav!
We are here.
The Infant Jesuses!
With naked bums.
Sweet-smelling chamomile.
With bier.
With chamomile.

They set out of the Blaník Mountain.
And they had walked and they were shouting and they went on up to Advent
With push-scooter Ist, the Gueen
Visit the Emperor
Who wears no clothes.
To Gardens of Getsemane – sleep like logs.