Brněnské mauzoleum orálních církevních restitucí

Věčný performer“
a jeho postavení v současném světě

Ing. et BcA. Milan Kohout

Před tím, než si řekneme, jaké je postavení umělkyně/umělce v dnešní společnosti, musíme si ujasnit, jaká je její/jeho historická role ve společnosti.

K umění bylo odnepaměti možné přistupovat z různých aspektů. Dle mé definice je umění jako aristotelský kruh, ve kterém nekonečně rotují tři slova – umění je politika je život je umění je politika je život je umění...1 Samozřejmě je zde politika chápána jako odvozenina od starořeckého slova polis – městského státu, kde byla politika péčí o komunitní život. Z náznaku mého pohledu na umění pak vyplývá, proč jsem vždy studenty učil ne jak dělat umění, ale jak být umělcem.

Ze tří základních fakult umění je, dle mého názoru, estetická a kognitivní fakulta až druhořadá – následují až za fakultou etickou, čili mravní.
K vysvětlení uvedeného vztahu významnosti používám metaforu „očí“, které vidí jen povrchní tzv. estetickou krásu, metaforu „mozku“ jako procesoru kognitivity a jakési vychytralosti díla a nakonec nad tím vším to nejdůležitější, čímž je „srdce“, které nese etiku, mravnost uměleckého díla a které nás dělá lidmi. Umělce, který takto chápe funkci umění a po věky ji tak i představuje ve svých dílech, nazývám „věčným performerem“. Umělec – věčný performer pracuje v různých médiích své doby a je vždy indikátorem toho, co ve společnosti zahnívá. Umělec – věčný performer bojuje proti permanentní omezenosti každého lidského uskupení a jeho systému. Umělec – věčný performer od počátku věků, tedy již v tribálních uspořádáních, používaje lidsky nejsdělnější nástroje, vždy burcoval danou komunitu a varoval ji před nebezpečím mocenských úchylek některých členů společenství. Příkladně před různými podvodnými náboženskými šamany, starozákonními „bohem vyvolenými“ náboženskými šílenci, starověkými caliguly, papeži, hitlery, bushi, blairy i před malými kalousky či klausi, duky a vůbec před nikdy nekončící řadou dalších. Můj „věčný performer“ byl vytvořen komunitním organismem jako sebezáchovný imunitní element naprosto nezbytný pro přežití dané komunity.

V historii máme dochované nevyčíslitelné množství záznamů činností „věčných performerů“.
Uveďme několik příkladů:
- čtrnáct tisíc let staré otisky četných rukou prehistorických performerů doby kamenné v jeskyni Altamira,2 znázorňující, dle mého názoru, sílu společenství proti opresivním snahám malého počtu tehdejších „vůdců“;
- Diogenes ze Sinopé,3 který před dvaceti čtyřmi stoletími ve svých geniálních performancích kritizoval nadutost a snobismus vládnoucích athénských zbohatlíků;
- Jamníci a další středověcí performeři protestující proti snaze katolické církve o totalitní nadvládu nad společností;
- Umělcem-spisovatelem Cervantesem uměle vytvořený performer Don Quijote, který byl vždy ochoten položit život v boji s větrnými mlýny lidské hlouposti a věděl, že umělec se musí pouštět i do bitev, o nichž ví, že jsou předem prohrané;
- inuitští umělci vkládající význam uměleckého díla do procesu a nikoliv produktu, který považovali za zbytečný a okamžitě se ho zbavovali;
- performerů Dada4 hnutí, které vědomě stavělo na hlavu všechny kulturní hodnoty společnosti, protože jeho zástupci byli znechuceni evropskou pokryteckou „mravní uměleckou nadřazeností“, která úplně bezdůvodně rozpoutala odpornou první světovou válku, v níž se mladí lidé po milionech pobíjeli jako prasata na jatkách;
- Alexandr Medvědkin5 a jeho „Agit Train-Kinopoezd“ dvacátých let, pomocí něhož obyčejní lidé z vesnic sami spontánně natáčeli filmy o svém životě a hned si je promítali;
- Joseph Beuys,6 perfomer druhé poloviny minulého století, který chápal učení na univerzitě jako ultimátní performanci, při které lze předat etiku umění dorůstající generaci;
- Situationist International7 a Letterist International8 – umělecko-revoluční skupiny známé svým používáním taktiky „détournement“, ve které se výrazy kapitalistického systému obracejí sami proti sobě;
- Otto Muehl9 a jeho rozrušování buržoazní a profašistické morálky rakouské společnosti;
- Augusto Boal10 a jeho Theater of the Oppressed (Divadlo Fórum)
- „Provo“,11 amsterdamská anarchisticko-revoltující umělecká skupina
- a v neposlední řadě hnutí „věčných performerů“, kterým byla tzv. druhá kultura12 v československém undergroundu, jíž jsem byl sám účastníkem.

A právě zmíněné druhokulturní umělecké hnutí mně osobně nastavilo základní umělecké mravní hodnoty. Pro mě právě zde začalo rotovat kolo umění je život je politika je umění je život...
Během doby, kdy jsem na TUFTS Univerzitě v Bostonu učil různé předměty týkající se uvedeného hnutí, jsem vypracoval seznam jeho základních hodnot.
Jen ve zkratce uvedu několik jejich ukázek neslučitelných s dnešním mravně zahnívajícím politicko-ekonomickým kapitalistickým systémem, mávajícím nám před očima červenou podvodnou a jím ovládanou muletou takzvané demokracie:

- odloučení se od vládnoucího establišmentu „první kultury“13 a vytvoření paralelního společenství „druhé kultury“;
-neprodejnost uměleckých výtvorů;
-nepřijmutí jakéhokoliv cenzurního kompromisu;
-žití „z vlastního rozhodnutí“ v přítomné, okamžité a autentické svobodě;
-naprosté pravdomluvnosti a nepotlačování jakýchkoliv vlastních myšlenek;
-žádné touhy po kariéře;
-nesoutěžení a nevytváření žádných elit a tříd;
-spolupráce a permanentní socializování.

Po předloženém krátkém vysvětlení svého chápání umění ve společnosti mohu nyní přistoupit k situaci umělce v poslední době. A jelikož jsem žil druhou půlku svého života v USA, je nejpříhodnější se zmínit o tamní pozici umělce.

Když jsem v osmdesátých letech přišel do USA, probíhal tam proces společenské „normalizace“ a umění se začalo převažovat na stranu prodejnosti, estetiky, objektifikace, komodifikace a kognitivity a opouštělo etickou fakultu.
Doznívalo rozčarování z umělecké revoluce šedesátých a sedmdesátých let.14
Poslední zbytky umělecké angažovanosti byly smeteny revolucemi východoevropských států a jejich nekritického a zaslepeného objetí kapitalistického politicko-ekonomického systému; systému, proti kterému byla zaměřena celá vlna amerického uměleckého vzdoru v předchozí době. Jako by američtí umělci ztratili etický vítr z plachet a znejistěli, protože byli zavaleni „argumenty“ převážně východoevropských umělců, odmítajících zapojit do své tvorby vše, co mělo přízvisko „sociální“.
Většina amerických umělců v té době dočasně rezignovala na svoji roli „věčných performerů“ a začali pod tlakem „rozčarování“ ze svých snů zapomínat, že prodávat umění je uměleckou prostitucí.
Samozřejmě každý, kdo prostituci tak jako já neodsuzuje, jestliže je dobrovolná a vědomá, si ale musí být vědom toho, že souložení s trhem nemá nic společného se skutečnou láskou – s láskou k ostatním spolučlenům komunity a s láskou k umění „věčných perfomerů“.

Po útoku na newyorské Dvojičky místo, aby se odstartovala vlna umělecké angažovanosti, nastala téměř doba vakua etických náplní uměleckých děl. Mnoho umělců podlehlo vlně nacionalismu, rodícího se fašismu, náboženského diktátu v americké společnosti a bezduché marnosti uměleckého zábavního průmyslu majícího na mysli jen finanční zisk. Doba posledních více jak dvaceti let je ve znamení krize etiky umění a z toho výplývající naprosté nutnosti obnovení umělecké angažovanosti. Není náhodou, že během této doby si americká společnost nechala na vrchol vládnoucí pyramidy vyšplhat ekonomickou funkci společnosti, která nadiktovala svá naprosto arogantní a sobecká „mravní“ pravidla.
Umělec – věčný performer, který měl alarmovat společnost o slepé cestě „vlády jen prázdných a podvodných ekonomických čísel“, byl během této doby sám vystaven nesmírným ekonomickým tlakům. Aby vůbec přežil a neskončil na ulici mezi bezdomovci, byl nucen k participaci na tomto sebezáhubném šílenství. Komunita ve které žila/žil, vytísnila její/jeho roli indikátora společenského zahnívání a donutila jí/ho vytvářet jen výtvory k obveselování a prázdné zábavě.
Spousta studentů umění, včetně těch mých, pochodovala v sevřeném šiku do holywoodského a televizního komerčního průmyslu, vytvářejícího nekonečné hory zábavní prázdnoty, které se po zhlédnutí během jedné noci zapomenou. Druhý den jsou vystřídány dalším prázdným komerčním vjemem, jednostranným demagogickým to krmivem bezduché zábavy. Reklamní průmysl pohltil další část umělců, kteří pak paradoxně svojí citlivostí a dovedností zdokonalili a přetvořili reklamy na formální propagandistická „umělecká“ díla, tak jak tomu bylo ostatně i s umělci ve středověku sloužícími tehdejšímu reklamnímu průmyslu naboženských institucí. Tím se však z jejich děl stávala jen umělecká prostituce à la „sex over the phone“, který nemůže zplodit žádné živé lidské dítě. Umělec byl v poslední době chycen do pasti trhu a držen v kleci jen ve funkci obveselovače sloužícího stále více a více zblblé a mělké společnosti.
Mezitím vládnoucí ekonomická třída podporovaná různými náboženskými organizacemi pozvolna dovršila kontrolu nad myšlením téměř celé společnosti. Bez problémů následně zahájila sérii válek používajíc vylhanou propagandu, vytvářenou celou armádou právě takto „zajatých“ uměleckých otroků propagandistického volebního průmyslu. I já sám se mohu sebekriticky přiznat, že jsem také po řadu let pracoval pro jednu americkou televizní společnost. Jako by se vládnoucí garnitura poučila z šedesátých let, kdy v umění převažoval politický aktivismus a společenská angažovanost. Tehdy se této garnituře diktát nad společností z velké části vymknul z rukou a došlo k řadě pozitivních průlomových změn ve společnosti. Díky „věčným performerům“ se umění té doby angažovalo v nastupujícím feministickém hnutí, v protiválečných hnutích, v boji o částečné zrovnoprávnění Afroameričanů, v prosazování celé řady změn v právech zaměstnanců, ve znejistění diktátorské role náboženských organizací, v otevření mnoha utajovaných, dnes již opět pozapomínaných, kauz z americké historie. Považuji za příhodné z nich ilustrativně uvést alespoň: rozsah holokaustu Native Americans,15 který byl zřejmě největším holokaustem v lidské historii, zločiny z doby otrokářství, nelegální „vědecké“ pokusy na lidech, koncentrační tábory pro japonské Američany za druhé světové války, eugenistické rasistické úlety atd.16
Vládnoucí ekonomická třída se ale z předchozích zkušeností poučila a aby předešla opakování nekontrolovatelné situace, začala se v posledních desetiletích snažit takzvaně „kooptovat“ angažované umělce a vtáhnout je do komerčního a volebního průmyslu a tím je bezpečně neutralizovat. Podařilo se jim, kromě řady dalších případů, kupříkladu drasticky snížit dotace jediné federální umělecké nadace „National Endowment for the Arts, NEFA“. Duchaplně k tomu použili pomoc senátora Jesse Helmse citujícího „pohoršení“ náboženských organizací nad tvorbou známého gaye fotografa Roberta Mappethorpa, který se svou tvorbou snažil přiblížit kulturu gayů v New Yorku.17

Sám jsem byl posledních téměř dvacet let členem nejstarší organizace experimentálního umění v Bostonu Mobius.18 19Na začátku devadesátých let jsme ještě měli divadelní sál, galerii, zkušebnu a kanceláře pro administrativu a produkovali jsme každoročně desítky představení. Hostili jsme desítky špičkových experimentálních umělců z celého světa. Ale během doby, kdy se společnost v Americe začala agresivně a horečnatě orientovat na vládu finančního průmyslu a touhu po rychlém obchodním zisku, jsme dostávali stále méně a méně podpory od společností. Ztratili jsme také grant od NEFA a postupně jsme se museli stěhovat do stále menších prostor, až jsme skončili naprosto marginalizováni v malé galerii v bostonské Cambridge. Tak jako i dalším umělcům „věčným performerům“ pracujícím v oblasti společenské kritiky, se i nám velmi výrazně zúžilo pole působnosti.

Během posledních dvou dekád se bublina politicko-ekonomické prázdnoty, téměř nikým nenapadána a nekontrolována (včetně většiny „věčných performerů“) tak dlouho nafukovala, až se dostavila nevyhnutelná systémová společenská imploze. Jak dnes každý ví, v Americe došlo k obrovskému krachu20 finančního průmyslu, který odrážel etické hodnoty většiny společnosti posledních dekád. Zhroucení bylo bez nadsázky srovnatelné s krachem na burze v třicátých letech. Následovala obrovská hospodářská krize, při níž až dodnes ztrácí miliony amerických rodin zaměstnání a střechu nad hlavou. Dopad tohoto krachu je cítit samozřejmě po celém světě včetně Česka.
Celé etické zahnívání společenských hodnot nebylo včas umělci preventováno a ve společnosti chyběly umělecké varovné funkce, protože se předchozím tržním diktátem potlačily na úplné minimum. Většina „věčných performerů“ celou předchozí dobu prospala a prohýřila před branami Wall Streetu. Chamtivost elitní části společnosti dosáhla extrémů a i umění se nechalo omámit chimérou samořiditelného a ničím a nikým zpochybněného kapitalistického „trhu“. „Věční performeři“ zklamali a zapomněli na svoji nezastupitelnou historickou roli indikátorů přicházejících zemětřesení.

V poslední době se ale dají pozorovat známky obrodného uměleckého procesu.
Spontánní hnutí Occupy Wall Street,21 které bylo před NY burzou zorganizováno především mladými „věčnými performery“ a posléze se rozšířilo do tři sta dalších amerických měst a i celé řady světových měst (u nás v Olomouci) ukazuje, že se zase alespoň část umělců opět vrací do kola umění, které je politikou, které je životem, které je uměním. Snad se u nás ve Spojených státech začíná opět rodit odvěká funkce „věčného performera“.
Umělce „věčného performera“, která/rý musí bez oddechu rebelovat, pobuřovat, urážet, skandalizovat, znechucovat, rozrušovat, znejisťovat společnost a nebát se jí na bílých talířích servírovat její vlastní hovna.
A jestli se v dnešní době nevzbudí po celém světě celé armády „věčných performerů“, tak se nezabrání budoucí celoglobální ekologické katastrofě, do které se lidská společnost diktátem zaslepeného sobeckého nekonečného ekonomického růstu arogantní kapitalistické tržní společnosti právě řítí.
A příští generace, žijící na naší maličké a velikostí limitované kouličce nás bude proklínat do pekel za dědictví, které jí odkážeme, až bude zápasit s extrémními ekologickými podmínkami způsobenými nekonečnou nenažraností našich diktujících ekonomických elit.22
Právem se pak budou tázat: Kde byli ti věční performeři?

V Plzni 11. září 2012