Námitka a kárný podnět na neprovedení zápisu změn nevládní organizace Art Language Factory,z.s. do rejstříkuCannabis is The Cure, z.s. 

IČ: 266 70 232, Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc


Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rejstřík spolků, Studentská 7, 77111 Olomouc, ID: jhyaeqv, č.j. L 8187/RD210/KSOS et. Fj 75681/2017/KSOS podatelna@ksoud.olc.justice.cz
Dne 1.9.2017, sp. zn. III.ÚS 3354/16


Podavatelé: Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a Ateliér, ALF, z.s., IČ:226 80 101, Konopná apatyka královny koloběžky první, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov

Námitka navrhovatelů změny zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku k usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 28.8.2017 č.j. L 8187/RD210/KSOS et. Fj 75681/2017/KSOS od členů asociace Open Royal Academy a členů Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z..s. a spolu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, tzn. námitka podaná od nevládních organizací Art Language Factory, z.s., Konopí je lék, z.s., Ateliér, ALF,z.s.
I.
Ve spojení s kárným podnětem na odpovědné osoby na Krajském soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci za vědomé průtahy a vědomě nezákonná rozhodnutí a zneužívání funkce při zápisu změn v rejstříku u výše uvedených členů asociace Open Royal Academy na Krajském soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci s charakterem útisku a poškozování cizích práv.
II.
Odůvodnění:
Obecné sdělení k justičně exekutivní korupci a kartelu: Výše uvedení navrhovatelé námitky jsou jako realizátoři výzkumu a zřizovatelé vědecko - výzkumného a vzdělávacího pracoviště Edukativní konopná klinika (změna sídla od 14.5.2016, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ospelov) od svého vzniku v roce 2008 poškozování systémovým hrubě nezákonným jednáním exekutivy a justice a dodnes ignorovaného nadřazeného mezinárodního práva, zákonů a české (2008) a evropské (2010) judikatury netrestnosti cannabisterapie a výzkumu konopí s vědomým bludem a nepravdou trestní justice vyvrácenou samotným zákonem o prekurzorech drog, stanovisky znaleckého ústavu a judikaturou, že konopí je údajně prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog, o kterých rozhoduje samostatně členská země Společenství) a podobnými vědomě nepravdivými justičními bludy jako že např. existuje právo, aby policie v každém kraji měřila obsah THC v konopí dle své úvahy anebo že údajně existuje regulační orgán pro vydávání povolení k pěstování konopí s obsahem do 0,3 % THC v celé nadzemní části rostliny pěstovaném zpracovaném v souladu s §§ 2, 5 a 29 zákona o návykových látkách do 100m2/osobu, aby trestní spory se členy výzkumu nejčastěji za údajnou nedovolenou výrobu konopných drog v rozporu s čl.267 smlouvy o fungování Společenství neprojednal Soudní dvůr a spáchané zločiny nevyšetřila policie, když tyto řádně vzniklé a registrované nevládní organizace exekutiva a justice zcela účelově odmítá uznat jako účastníky řízení (pražské soudy v žalobách na žalované poškozovatele Edukativní konopné kliniky do roku 2012 dokonce tvrdily, že Art Language Factory,o.s. jako projekt Vizuální komunikace výzkumu a vzdělávání údajně vůbec neexistuje a nemá IČ, když za web www.konopijelek.cz obdržel dne 4.12.2009 obecní zmocněnec, který je vedoucím výzkumu a předsedou našeho právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s. cenu Vlády ČR signovanou premiérem Janem Fischerem), viz ústavní stížnosti statutárních zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v letech 2008 - 2017 (Dušan Dvořák, Ateliér ALF,z.s., Miloslav Tetour, Konopí je lék,z.s., Radomíra Dvořáková, Art Language Factory,z,.s.) na http://constitutional-court.blogspot.cz/ a spáchané zločiny proti lidskosti a vztažná trestní oznámení zřizovatelů Edukativní konopné kliniky podávaná opakovaně se souhlasem všech poškozených zřizovatelů Edukativní konopné kliniky od roku 2010 a zakázané dodnes vyšetřovat všemi stupni exekutivy a justice a doložené na http://pravnistat.blogspot.cz/ a paralelní cenzura veřejnoprávních medií žádající vysvětlit páchání zločinů a zneužívání veřejné funkce a důvodnost pohnat odpovědné k odpovědnosti doložená na http://respekt-blog.blogspot.cz/
Specifické pochybení napadaného usnesení. Komentář: pokud by některé z níže uvedených tvrzení nebylo obsaženo ve spisech a sbírce listin navrhovatelů a jejich dle § 441 obč. zákoníku zmocněného právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s., obratem vám je zašleme a žádáme vysvětlení ke ztrátě listin, neboť v tvrzeních se opíráme o podatelnou soudu úředně ověřená podání.
1. Dlouhodobé nerespektování změny sídla: Společná adresa sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (tzn. nevládních organizací Art Language Factory,z.s., Konopí je lék,z.s. a Ateliér, ALF,z.s.) do změny údajů v rejstříku dle usnesení společné valné hromady dne 14.5.2016, tzn. adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, nešla od platnosti nového občanského zákoníku, resp. údajně plně funkčního SW pro nevládní organizace typu spolek od 6.1.2014 (sdělováno na webu ministryní spravedlnosti) do 16.1.2014 (viz stanovy), zavést do tzv. inteligentního formuláře a jak rejstříkový soud, tak ministerstvo spravedlnosti a jeho servisní organizace spravující SW rejstříku, resp. inteligentního formuláře nemožnost načtení právě a jen adresy Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc neuměla vysvětlit (viz stanovy s datem podatelny soudu dne 16.1.2014 schválené na Valné hromadě dne 12.1.2014). Tato chyba státní správy způsobila vážné hmotné škody především nevládním organizacím Ateliér ALF, z.s. a Konopí je lék, z.s., kde byla nová adresa sídla důkazně a doložitelně schválena Valnými hromadami ještě ke konci roku 2013 a spisy těchto dvou nevládních organizací měly být dle zákona od roku 2014 vedeny olomouckým, nikoliv pražským rejstříkovým soudem. Navrhovatelé se však sami dopustili pochybení, když změna sídla na adresu Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc proběhla u Art Language Factory,z.s. až na valné hromadě dne 12..1. 2014 (nikoliv jako u Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s. v prosinci 2013) a ex předsedkyně Art Language Factory, o.s. do 14.5.2016 Jana Dvořáková jako spolumajitelka nemovitosti Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc rejstříku nedoložila nájemní smlouvu nebo souhlas se sídlem spolku na uvedené adrese. V souladu s informacemi ve spise šlo - možná mylně - očekávat, že pokud je majitel nemovitosti současně předseda a statutární zástupce dané právnické osoby a sám ji navrhne zapsat a je plně svéprávný, že se sídlem na uvedené adrese souhlasí a navrhuje sídlo (tzn. poštovní schránku) zapsat do rejstříku. Navíc když navrhovatel doložil úředně ověřený podpis statutární zástupkyně, jaký k usnesením Valné hromady ze dne 12.1.2014 doložila na podatelně soudu dne 16.1.2014 ex předsedkyně Jana Dvořáková, stejně jako jej dne 16.1.2014 doložil s ověřeným podpisem obecní zmocněnec Dušan Dvořák a ex předsedkyně Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. Zuzana Majerová (funkční období do 21.8.2014, od 20.1.2014 současně zmocněn zastupováním obecný zmocněnec a dále byl statutárním zástupcem zvolený místopředseda Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a místopředseda Konopí je lék,z.s. Aleš Skřivánek). Za toto pochybení je však primárně odpovědné MV ČR, MSp ČR a Městský soud v Praze a není předmětem kárného podnětu vůči odpovědným osobám olomouckého soudu.
2. Jako námitku k danému usnesení a důkaz vědomého zneužití funkce úřední osoby, poškozování cizích práv a útisku a oprávněný důvod kárného postihu lze dle našeho názoru označit
a) vědomé porušení § 96 ods. 1. zákona o rejstřících, když reakce soudu na další návrh podaný dne 9.8.2017 elektronicky a dne 15.8.2017 papírově na podatelně s úředně ověřenými podpisy všech navrhovatelů rozhodl namísto do pěti dnů až dne 28.8.2017, což společně s vědomým obcházením § 103 občanského soudního řádu a § 79 zákona o rejstřících a v kontextu níže uvedeného a tolika stížností na jednání rejstříkového soudu včetně splnění dalšího nezákonného rozhodnutí rejstříku vůči Art Language Factory,z.s. ze dne 25.1.2017 č.j. L 8187/RD122/KSOS et. Fj 52820/2016/KSOS et. Fj 124017/2016/KSOS a opětovného doložení potřebných úředně ověřených listin jak obecním zmocněncem, tak předsedou a do 14.5.2016 předsedkyní Art Language Factory,z.s. dne 13.2.2017 na podatelně soudu a dodnes bez jakékoliv reakce soudu a provedení zápisu změn v rejstříku v hrubém rozporu s § 96 ods. 1. zákona o rejstřících, je takové jednání důvodným podezřením naplnění trestného činu zneužití funkce, útisku a poškozování cizích práv, navíc soud v rozporu s zákonem č. 106/1999 Sb. dodnes odmítá sdělit, jaké skutečnosti bránily v zápisu změn dle dne 13.2.2017 splněného požadavku k výše označenému usnesení soudu ze dne 25.1.2017. Analogickým vědomě mylným tvrzením rejstříku konaným rovněž v rozporu s §§ 79 a 85 zákona o veřejných rejstřících je tvrzení soudu, že dle výtek rejstříku opravený návrh na provedení změn v rejstříku ze dne 30.6.2016 není možné podat v době řízení o prvním návrhu ze dne 6.6.2016, když naplnění oprávněných požadavků rejstříku k vadnému návrhu ze dne 6.6.2016 nešlo právně řešit jinak než splněním vůle soudu návrh opravit a § 103 občanského soudního řádu, dle kterého měla být opravený návrh vyřešen, je stále platný a dává prostor k naplnění vůle registrované právnické osoby a neobcházení zákona. K tomu připočtěme vědomě nepravdivé tvrzení rejstříku dne 15.12.2016, že není možné, aby Art Language Factory, z.s. podal nový návrh na zápis změn v rejstříku, protože je dosud v řízení původní návrh, když odmítavé usnesení rejstříku ze dne 1.7.2016 bylo pravomocné již dne 6.8.2016, nebo další vědomě nezákonné tvrzení rejstříku bez zájmu nadřízených o nápravu s opakovanými tvrzeními až do 15.12.2016, že prý údajně nevládní organizace Art Language Factory, z.s. musí provést samostatný zápis z jednání Valné hromady a není oprávněna mít společnou Valnou hromadu s dalšími členy asociace Open Royal Academy, když vůlí členů právnické osoby jednat společně nemá žádný úředník nebo soudce právo zpochybňovat, není-li takové jednání v rozporu se zákonem, což se nestalo, a bylo navrhovateli a obecným zmocněncem trváno na zveřejnění stanov ve sbírce listin podaných na podatelně dne 28.6.2016, což se rovněž dodnes nestalo a stanovy nejsou zveřejněny ve sbírce listin.
b) vědomé a opakované porušení § 19, odst. 3 a § 33 správního řádu, kdy navrhovatelé se společným rozhodnutím ze dne 6.1.2017 opakovaně Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci doložili s úředně ověřenými podpisy (což zákon nevyžaduje), že veškerá rozhodnutí justice a exekutivy, nevylučuje-li to ve specifických případech zákon, mají být doručována pouze a jen prostřednictvím datové schránky zmocněného právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s., avšak usnesení bylo opětovně doručeno poštou a navíc s vědomě mylně označeným sídlem navrhovatelů. Dodejme, že dodnes nebyla v rozporu s § 66 písm. b) zákona o veřejných rejstřících naplněna vůle navrhovatelů, aby toto zmocnění Cannabis is The Cure,z.s. od podavatelů pro písemný kontakt s exekutivou a justicí konané v souladu s § 441 občanského zákoníku bylo uvedeno ve sbírce listin a bylo veřejně dostupné na www.justice.cz a nebylo na něj odkazováno pouze skrze webové stránky http://konopijelek.blogspot.cz/, což vnímáme rovněž jako další důkaz zneužívání funkce, je-li navíc takováto listina explicitně v zákoně o rejstřících uvedena jako součást sbírky listin.
d) vědomé mylné uvedení sídla navrhovatelů Ateliér ALF, z.s. a Konopí je lék, z.s. v napadaném usnesení v rozporu s výpisem rejstříku, když není uvedena specifikace adresy Konopná apatyka královny koloběžky první (důvodnost označit za porušení § 21 odst. 1, písm. b) a možná i písmeno c) zákona o přestupcích) a dále neprovedení této změny sídla schválené dne 14.5.2016 také u Art Language Factory, z.s. jako třetího zřizovatele Edukativní konopné kliniky a zcela nepřípustná sdělení rejstříku v předchozích rozhodnutích, že sídlo nemůže zapsat se specifikací Konopná apatyka královny koloběžky první (viz specifikace sídla uvedená v tzv. inteligentním formuláři). Ve věci sídla členů asociace Open Royal Academy jde dle navrhovatelů o stejné nezákonné jednání rejstříku, jako když je se souhlasem místopředsedy napadaného soudu a dokonce i Vrchního soudu v Olomouci specifikace sídla schválená Valnou hromadou dne 14.5.2016 u asociace Cannabis is The Cure,z.s. a Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z..s., kde rovněž dodnes v rejstříku absentuje specifikace nájemního prostoru uvedená v nájemní smlouvě a ověřeném čestném prohlášení majitelů na konkrétní interně určený prostor asociace Open Royal Academy, tzn. Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc.
d), přestože nad rámec povinností nevládní organizace Art Language Factory, z.s. doložila rejstříkovému soudu do 14.7.2016 nejen ze zákona a dle tvrzení advokátů dostatečně postačující nájemní smlouvu se zřizovateli Edukativní konopné kliniky, ale také úředně ověřené čestné prohlášení majitelů, že se změnou sídla souhlasí, změna sídla není dodnes provedena. Pokud je nyní majitelem objektu 798 55 Ospělov 6 jen Dušan Dvořák, který je dle dohody z Bad Sachsa dne 6. 1.2014 obecní zmocněnec členů asociace (viz spis) a současně spoluzakladatel Art Language Factory, z.s. (viz spis) a spolu navrhovatel změny údajů v rejstříku (a již není spolu majitelem Radomíra Dvořáková, ex statutární zástupkyně Art Language Factory, z.s.) a pokud nedošlo ke změně platnosti doložené nájemní smlouvy, což nedošlo, je jednání rejstříkového soudu vyžadující v napadaném usnesení opětovně další čestné prohlášení souhlasu majitele (nyní již sice bez ověření) opětovně účelovým ignorováním zákonů, konkrétně § 103 občanského soudního řádu a § 79 zákona o rejstřících.
e) k dalšímu důvodnému podezření z naplněné trestného činu zneužití funkce, poškozování cizích práv a útisku a vědomým účelovým obcházením § 103 občanského soudního řádu je v usnesení uvedené tvrzení, že statutární zástupci Art Language Factory,z.s. Jan Prokeš a Marek Rybář mají opětovně doložit další čestné prohlášení, že souhlasí se zápisem svých osob do rejstříku, když a) toto prohlášení výše jmenovaní doložili rejstříku již do 14.7.2016 a dodnes přes cca 10x dodnes doložená ověřená čestná prohlášení nedošlo k žádné změně usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 a nedošlo k volbě jiných nových členů správná rady b) dne 21.10. 2016 Jan Prokeš doložil na podatelně soudu opětovně s úředně ověřeným podpisem, že jej v době zahraniční stáže zastupuje statutární zástupce Ateliér ALF,z.s. Vladimír Dopita. Vladimír Dopita rovněž dne 21.10.2016 doložil rejstříku úředně ověřený podpis, že zmocnění přijímá a Jan Prokeš je dosud stále v zahraničí. V označeném usnesení rejstříku ze dne 25.1.2017 žádný takovýto požadavek na čestné prohlášení o souhlasu se zápisem osoby do rejstříku vůči Art Language Factory, z,s, jako další podmínka zápisu změn do rejstříku vznášen nebyl a tento seriál o zvůli úředníka by tak mohl pokračovat donekonečna dalšími a dalšími podmínkami, byť formálně správně, v kontextu předmětného řízení však zcela účelově a demagogicky vznášenými c) statutární zástupce Marek Rybář (nejen) dne 19.1.2017 ověřil a s ověřeným podpisem dne 19.2.2017 na podatelně společně s dalšími členy asociace a statutárními zástupci doložil, že je statutárním zástupcem Art Language Factory, z.s. a celá nevládní organizace Art Language Factory, z.s. trvá na komunikaci s justicí a exekutivou pouze skrze datovou schránku Cannabis is The Cure,z.s. a žádal zveřejnění dané listiny o zmocnění dle dohody ze dne 6.1.2017 ve veřejné sbírce listin, což se dosud nestalo, dále pak je Marek Rybář opětovně navrhovatelem návrhu změn v rejstříku doloženého dne 15.8.2017 na podatelně soudu opětovně s úředně ověřeným podpisem a je tedy i pro mentálně postiženého pochopitelné, že souhlasí se zápisem své osoby v rejstříku a jak navrhovatelé soudu uvedli, statutární zástupci splňují všechny zákonem dané povinnosti, a to včetně plné svéprávnosti, což si nejen Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci dovolil u členů výzkumu a statutárních zástupců zcela svévolně popírat, znevažovat a dehonestovat, a to bez zákonné opory kteréhokoliv soudce vyjadřovat se k odborným věcem zřetelným však současně žáku základní školy a navíc podepřené protestními sděleními a posudky znalců a dokonce i znaleckého ústavu a dvou emeritních rektorů Univerzity Palackého. Viz např. bludy justice vůči obecnému zmocněnci, tzn. vedoucímu výzkumu a předsedovi Cannabis is The Cure,z.s. obsažené v rozhodnutích napadaného soudu od roku 2014 č.j. 70 Co 449/2014, 70 Co 261/2014, 70 Co 262/2014, 70 Co 441/2015, 12 Co 150/2016 a 68 To 89/ 2017 účelově chránící důvodně podezřelou organizovanou zločineckou skupinu znalců, soudců a státních zástupců páchající lékaři doložené zločiny dle §§ 401 a 149, odst. 4 trestního zákoníku se zákazem tyto zločiny řádně vyšetřit, viz http://bolsevici.blogspot.cz/.
f) analogické nezákonné rozhodnutí olomouckého rejstříku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci konané se souhlasem a podporou nadřízených a vždy bez řádného projednání stížností a kárných podnětů (řešeno žalobně) je vůči dalšímu z navrhovatelů, a to usnesení ze dne 26.1.2017 vůči Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z..s., a zápisem do rejstříku pana Vlastimila Blaťáka jako statutárního zástupce, když rejstřík po půl ročních vědomých průtazích zápisu změn do rejstříku a mnoha podaných stížnostech dne 26.1.2017 pod č.j. L 4845/RD103/KSOS et. Fj 8578/2017/KSOS vědomě nepravdivě uvedl, že usnesení o zápisu změny v rejstříku je konáno na základě odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 1.7.2016, č. j. L 4845/RD43/KSOS, Fj 52819/2016/KSOS, když žádné odvolání nikdy nikým podáno nebylo!
g) výše uvedené usnesení rejstříku ze dne 26.1.2017 vůči navrhovateli Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z..s opírající se o údajné odvolání na usnesení rejstříku dne 1.7.2016 bylo v právní moci dne 26.7.2016 a navíc bylo soudu od 21.10.2016 na podatelnu soudu opětovně s úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců (předsedy Martina Očenáška a místopředsedkyně Vandy Dvořákové) doloženo, že Vlastimil Blaťák dne 15.10.2016 odstoupil z funkce statutárního zástupce (po nezákonném zmocnění se sbírky Tour de Franz a majetků společnosti a po poškození práv nejen členů Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z..s , a to jak fyzických, tak právnických osob) a dne 21.10.2016 společně doložili, že Vlastimila Blaťáka nadále zastupuje obecný zmocněnec a předseda Cannabis is The Cure, z.s. Dušan Dvořák, který zmocnění s doloženým úředně ověřeným podpisem přijal a dále bylo rejstříku doloženo, že v době zahraniční stáže Vandu Dvořákovu zastupuje předseda Art Language Factory, z.s. Josef Pospíšil, což bylo oboustranně doloženo rejstříku s úředně ověřenými podpisy. Do zveřejnění Vlastimila Blaťáka v rejstříku na www.justice.cz dne 30.1.2017 bylo Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci celkem 5 x doloženo na podatelnu soudu (z toho 3x opětovně s úředně ověřenými podpisy), že Vlastimil Blaťák není členem statutárního orgánu a statutárním zástupcem a dne 17.1. 2017 na něj byla všemi členy asociace podána žaloba ke Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci. Přes vše výše uvedené a současně také k Vrchnímu soudu v Olomouci podaný a neřešený kárný podnět na místopředsedu Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci a pracovníky rejstříku ze dne 10.12.2016 vůči v předmětné věci vědomých průtahů se zápisem změn v rejstříku všem členů asociace, byl Vlastimil Blaťák zapsán do rejstříku a ke škodě všech členů asociace a partnerů Tour De Franz jednal za Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z..s .v úředním styku a na dané rozhodnutí rejstříku odkazoval, stejně tak nezákonně s Vlastimilem Blaťákem kooperující Krajský úřad Olomouckého kraje, a to přes totožná výše popsaná opatření a podání činěná paralelně.
III.
Navrhujeme:
a) aby byl kárný podnět řádně prošetřen odpovědnou osobou mimo struktury napadaného Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci a ve výroku rozhodnutí řádně odůvodněno výše uvedené jednání označené jako nezákonné
b) aby byl urgentně proveden zápis navrhovaných změn v rejstříku a zveřejněny výše uvedené listiny ve sbírce listin
Dne 1.9.2017
Art Language Factory,z.s., Josef Pospíšil, statutární zástupce
Konopí je lék, z,s., Aleš Skřivánek, statutární zástupce
Ateliér ALF,z.s., František Slavík, statutární zástupce